Ανοιχτά Δεδομένα (Open Data)

Τα δεδομένα που παράγονται από τα Smartebikes μπορούν να αξιοποιηθούν για περαιτέρω μελέτη από επιστημονικούς φορείς και από τις υπηρεσίες του δήμου Δράμας. Για το λόγο αυτό θα γίνει επεξεργασία τους και διάθεση σε μορφή ανοιχτών δεδομένων.

Λόγω της μορφής των δεδομένων στην πιλοτική εφαρμογή Smartebike τα δεδομένα προτείνουμε να αποθηκεύονται σε μορφή αρχείων .CSV. Τα αρχεία .CSV (Αρχεία διαχωρισμένα με κόμματα) αποτελούν μια πολύ χρήσιμη μορφή αρχείων, επειδή είναι συμπαγή και επομένως κατάλληλα για τη μεταφορά μεγάλων συνόλων δεδομένων που έχουν την ίδια δομή.

Επίσης, η ομάδα θα φροντίσει για την τεκμηρίωση των διαφορετικών πεδίων ώστε τα δεδομένα να είναι ακριβή και εύχρηστα. Τα δεδομένα που παράγονται κατά τη λειτουργία του συστήματος θα εξασφαλιστεί ότι κατά τη επεξεργασία τους θα αφαιρεθούν πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών των ποδηλάτων ή και των συσκευών IoT.

Τα δεδομένα θα αναρτώνται κάθε τρεις (3) μήνες στην ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που κάποιος φορέας επιθυμεί πρόσβαση σε αυτά μπορεί να επικοινωνήσει στο email των Οψόμεθα εις Φιλίππους.

Δείγμα Ανοιχτών Δεδομένων Ιανουαρίου 2022