Περιγραφή του έργου

Επιδεικτική δράση προώθησης ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων στην πόλη της Δράμας στο πρόγραμμα “Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες” στον άξονα “Καινοτόμες δράσεις” του Χρηματοδοτικού Προγράμματος “Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2019».

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η υπό ανάθεση υπηρεσία αφορά την ανάπτυξη ολοκληρωμένου πιλοτικού συστήματος «Internet of Things» για τα ηλεκτρικά έξυπνα ποδήλατα (Smartebike) στα πλαίσια του εγκεκριμένου έργου με τίτλο «ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ  ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ»” της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Επιστημονική Ομάδα “Οψόμεθα εις Φιλίππους”», σε σύμπραξη με το Δήμο Δράμας στα πλαίσια της πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις 2019» (υπ’ αριθ. πρωτ. 7017/02.12.2019) που εγκρίθηκε με την Αρ. Απόφασης 179.1/2020 του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου.

ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΕΑ

Το παρόν έργο σχετίζεται με την ευαισθητοποίηση των πολιτών και των επισκεπτών της Δράμας και την προώθηση της ιδέας χρήσης ηλεκτρικών ποδηλάτων κατά τη μετακίνηση τους μέσα στην πόλη, καθώς επιπλέον και την ενημέρωση και υποκίνηση τους σχετικά με τη δυνατότητα μετατροπής των συμβατικών ποδηλάτων σε ηλεκτρικά. Πρόκειται για ένα έργο με κύριους σκοπούς τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής για την κλιματική αλλαγή και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ επιπλέον συνδράμουν και στην εφαρμογή των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στόχοι του έργου είναι η προώθηση και εδραίωση της χρήσης ηλεκτρικών ποδηλάτων  από τους πολίτες του Δήμου Δράμας για την εξυπηρέτηση της καθημερινότητας τους στην περιοχή, μέσω της αγοράς 8 Αστικών (URBAN) ηλεκτρικών ποδηλάτων, καθώς επίσης και 5 Αστικών (URBAN) συμβατικών ποδηλάτων και 5 συστημάτων (Kit) μετατροπής σε ηλεκτρικά καθώς και τις αντίστοιχες μπαταρίες αυτών. Όλα τα ηλεκτρικά ποδήλατα θα χρησιμοποιηθούν αρχικά προς επίδειξη για την προώθηση της χρήσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τη μετακίνηση των πολιτών, μαθητών και επισκεπτών μέσα στην πόλη. Στη συνέχεια τα 8 ηλεκτρικά ποδήλατα θα διατεθούν για χρήση από τους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας οι οποίοι με τη χρήση αυτών θα συνεχίσουν να υποκινούν τους δημότες στη χρήση του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης.

Το σύστημα Smartebike αποσκοπεί στο να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις συνήθειες μετακίνησης των χρηστών ποδηλάτων, ώστε να υπολογιστεί το συνολικό περιβαλλοντικό όφελος και να μπορέσει ευκολότερα ο Δήμος να βελτιστοποιήσει το αστικό περιβάλλον προς όφελος της κινητικότητας του ποδηλάτου μέσα στην πόλη.

Τα υπόλοιπα πέντε ηλεκτρικά ποδήλατα (από τη μετατροπή) θα χρησιμοποιηθούν από το Δήμο για να διατεθούν σε σχολεία για επίδειξη σε μαθητές. Η προσπάθεια θα στηριχθεί και από το Εργαστηριακό Κέντρο Δράμας του 1ο ΕΠΑΛ Δράμας όπου οι μαθητές με ειδικότητα στα οχήματα και την πληροφορική, εκπαιδεύονται στην ηλεκτροκίνηση και την μετατροπή οχημάτων σε ηλεκτρικά με την καθοδήγηση εκπαιδευτικών τους. Το έργο υποστηρίζεται από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Δράμας. Η συγκεκριμένη Υπηρεσία διάκειται θετικά στην πρόθεση του Δήμου και θα συμβάλλει βοηθητικά και συμβουλευτικά στη διεξαγωγή Infodays στα σχολεία της πόλης, ενώ θα διευκολύνει σε κάθε περίπτωση και τον προγραμματισμό τους στα επιμέρους σχολεία.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένου πιλοτικού συστήματος «Internet of Things” για «έξυπνα» ηλεκτρικά ποδήλατα (Smartebike). Το σύστημα αυτό θα αποτελείται από 13 έξυπνους αισθητήρες που θα ενσωματωθούν στα ποδήλατα και θα παρέχουν ασύρματα πληροφορίες (θέση ποδηλάτου, θερμοκρασία, επιτάχυνση) με χρήση χαμηλής κατανάλωσης ασύρματου δικτύου ευρείας περιοχής τεχνολογίας LoRaWAN και θα παρέχουν πληροφορίες στους πολίτες για τη χρήση των ηλεκτρικών ποδηλάτων για τις μετακινήσεις μέσα στην πόλη.

Στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Δράμας θα αναπτυχθεί κατάλληλο δίκτυο ραδιοκάλυψης τεχνολογίας LoRaWAN σε συνεργασία με τον Δήμο Δράμας και σε δικές του υποδομές (4 σημεία εκπομπής σε ελεύθερη συχνότητα τεχνολογίας LoRaWAN 868Mhz EU, εξοπλισμός που θα προμηθευτεί ο Δήμος Δράμας στα πλαίσια του ίδιου έργου). 

 

Το ολοκληρωμένο σύστημα θα διαθέτει και λογισμικό που θα παρουσιάζει τα δεδομένα κίνησης των ποδηλάτων, θα υπολογίζει τις αποστάσεις και την μείωση των εκπομπών CO2 σε σχέση με συμβατικά μέσα μετακίνησης και θα διαθέτει εύχρηστες διεπαφές χρήστη για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Το προτεινόμενο σύστημα θα μετατρέπει τα ηλεκτρικά ποδήλατα σε έξυπνα ποδήλατα. 

Θα αναπτυχθεί Ολοκληρωμένο Σύστημα στο Cloud για την συλλογή δεδομένων, όπου θα συγκεντρώνονται τα δεδομένα με τεχνολογίες Internet of Things βασιζόμενη στα ενσωματωμένα συστήματα LoRaWAN End Nodes (τα οποία θα τοποθετηθούν στα ποδήλατα) και θα διαθέτουν ασύρματη επικοινωνία με τις υποδομές LoRaWAN, μέσω των LoRaWAN Gateways. Τα δεδομένα θα συλλέγονται σε LoRaWAN Server που θα βρίσκεται στο Cloud και ανάλογα με την εφαρμογή θα απαιτηθεί ειδική παραμετροποίηση. Το παραδοτέο αυτό αφορά στην παροχή υπηρεσίας για την προσαρμογή και παραμετροποίηση του LoRAWAN Server σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος Smartebike.

Παρακολουθήστε εδώ ένα ενημερωτικό βίντεο σχετικά με τη δράση “Βολτάρουμε ηλεκτρικά”: